*ST开元 (300338.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(*ST开元)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2025-06-23 800.00 2.20 1.99 3890.34 股权激励限售股份
2024-12-02 2,350.25 6.61 5.84 4690.34 股权激励限售股份
2024-06-21 800.00 2.41 1.99 7040.59 股权激励限售股份
2023-12-27 2,247.50 6.87 5.58 7565.96 股权激励限售股份
2023-12-01 2,352.50 7.37 6.08 6732.30 股权激励限售股份
2021-08-30 156.48 0.52 0.46 3798.66 股权激励限售股份
2020-08-28 157.26 0.60 0.46 8273.91 股权激励限售股份
2020-04-02 7,323.94 28.28 21.33 8431.17 定向增发机构配售股份
2020-03-30 7,323.94 26.93 21.33 7133.38 定向增发机构配售股份
2020-03-28 7,323.94 28.58 21.57 8337.66 定向增发机构配售股份
2019-08-28 166.74 0.88 0.48 15539.26 股权激励限售股份
2019-05-28 387.41 1.95 1.12 14628.59 定向增发机构配售股份
2019-03-28 387.41 2.02 1.12 15318.58 定向增发机构配售股份
2018-10-19 9.36 0.05 0.03 16049.02 追加承诺限售股份上市流通
2018-06-14 9.36 0.05 0.03 15150.20 追加承诺限售股份上市流通
2018-05-09 1,050.61 5.59 3.09 15159.56 定向增发机构配售股份
2018-03-28 1,050.61 5.87 3.09 16058.38 定向增发机构配售股份
2017-05-05 7.02 0.04 0.02 17109.00 追加承诺限售股份上市流通
2016-09-21 7.02 0.04 0.03 8364.62 追加承诺限售股份上市流通
2015-11-05 4,721.41 32.86 18.74 10830.40 首发原股东限售股份
2014-08-12 525.00 10.87 4.17 7771.33 首发原股东限售股份
2014-06-30 19.77 0.46 0.16 8296.33 首发原股东限售股份
2013-12-06 375.00 12.14 4.17 5910.75 首发原股东限售股份
2013-07-26 464.25 17.10 5.16 6285.75 首发原股东限售股份
2012-07-26 1,500.00 100.00 25.00 4500.00 首发机构配售股份,首发一般股份

前瞻产业研究院