ST海金格 (834524.OC)

+ 收藏

资产负债表(ST海金格)

导出到EXCEL
报表日期选择
 • 常用日期查询
 • 自定义年度查询
  日期范围
  报告期
  报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
流动资产:
 货币资金(元) 78,625,411.0246,956,173.9615,515,926.9210,358,495.96
 应收票据及应收账款(元) 11,288,217.618,336,126.638,074,758.681,776,333.31
 其中:应收票据(元) 4,462,593.93-5,012,870.00-
 其中:应收账款(元) 6,825,623.68-3,061,888.681,776,333.31
 预付款项(元) 23,567,076.8714,935,653.8213,558,218.975,132,261.28
 其他应收款(元) 2,882,852.053,191,374.162,568,557.642,375,557.00
 其他流动资产(元) -328,326.83328,046.83-
 流动资产合计(元) 116,363,557.5573,747,655.4040,045,509.0419,642,647.55
非流动资产:
 固定资产(元) 1,971,743.945,204,519.075,000,883.754,311,204.08
 无形资产(元) 401,918.50331,791.16--
 长期待摊费用(元) 662,838.80619,279.22711,582.08-
 递延所得税资产(元) 17,990,110.3910,938,677.8610,760,626.01-
 其他非流动资产(元) 184,454.95-86,231.25-
 非流动资产合计(元) 21,211,066.5817,094,267.3116,559,323.094,311,204.08
资产总计(元) 137,574,624.1390,841,922.7156,604,832.1323,953,851.63
流动负债:
 应付票据及应付账款(元) 5,666,193.1410,454,696.481,481,886.161,863,197.84
 其中:应付账款(元) 5,666,193.14-1,481,886.161,863,197.84
 预收款项(元) 118,615,605.4363,116,417.3960,088,804.4624,710,615.16
 应付职工薪酬(元) 13,852,663.814,645,138.8111,120,619.421,081,806.70
 应交税费(元) 2,386,844.22284,285.11266,206.36-1,043,514.48
 其他应付款(元) -11,337.63135,707.7913,477.07
 流动负债合计(元) 140,521,306.6078,511,875.4273,093,224.1926,625,582.29
非流动负债:
负债合计(元) 140,521,306.6078,511,875.4273,093,224.1926,625,582.29
所有者权益(或股东权益):
 实收资本或股本(元) 11,104,000.0011,104,000.009,640,000.009,000,000.00
 资本公积(元) 86,082,719.7670,055,839.7632,013,548.441,608,444.66
 未分配利润(元) -100,133,402.23-68,829,792.47-58,141,940.50-13,280,175.32
 归属于母公司股东权益合计(元) -2,946,682.4712,330,047.29-16,488,392.06-2,671,730.66
 股东权益合计(元) -2,946,682.4712,330,047.29-16,488,392.06-2,671,730.66
负债和股东权益合计(元) 137,574,624.1390,841,922.7156,604,832.1323,953,851.63
公告日期 2019-03-292018-08-152018-04-202017-08-14
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院