ST海金格 (834524.OC)

+ 收藏

主营构成(按产品)(ST海金格)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2017年年报2017年中报
营业收入(元)
 服务业务(元) --12,985,660.33
 SMO服务(元) 18,142,433.093,122,852.84-
 临床试验技术服务(元) 111,749,987.1326,423,729.57-
 数据管理服务(元) -289,048.17-
 数据管理及统计分析服务(元) 5,294,835.97--
 其他服务(元) 4,021,259.792,958,280.24-
营业成本(元)
 服务业务(元) --10,095,393.36
 SMO服务(元) ---
 临床试验技术服务(元) ---
 数据管理服务(元) ---
 数据管理及统计分析服务(元) ---
 其他服务(元) ---
营业利润(元)
 服务业务(元) --2,890,266.97
 SMO服务(元) ---
 临床试验技术服务(元) ---
 数据管理服务(元) ---
 数据管理及统计分析服务(元) ---
 其他服务(元) ---
毛利率(%)
 服务业务(%) --22.26
 SMO服务(%) ---
 临床试验技术服务(%) ---
 数据管理服务(%) ---
 数据管理及统计分析服务(%) ---
 其他服务(%) ---
收入构成(%)
 服务业务(%) --100.00
 SMO服务(%) 13.039.52-
 临床试验技术服务(%) 80.2880.58-
 数据管理服务(%) -0.88-
 数据管理及统计分析服务(%) 3.80--
 其他服务(%) 2.899.02-
利润构成(%)
 服务业务(%) --100.00
 SMO服务(%) ---
 临床试验技术服务(%) ---
 数据管理服务(%) ---
 数据管理及统计分析服务(%) ---
 其他服务(%) ---

前瞻产业研究院