*ST保力 (300116.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

限售股解禁(*ST保力)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2023-11-20 4,046.24 0.98 0.91 28128.03 定向增发机构配售股份
2022-11-18 10,404.62 2.54 2.35 32174.27 定向增发机构配售股份
2021-07-29 719.25 0.18 0.17 28128.03 定向增发机构配售股份
2019-09-10 65,973.32 33.50 27.12 46306.97 定向增发机构配售股份
2019-09-02 77,062.88 37.32 31.68 36777.27 定向增发机构配售股份
2019-01-09 4,460.45 3.33 1.83 109379.71 定向增发机构配售股份
2018-09-03 9,910.01 7.11 4.07 103955.35 定向增发机构配售股份
2018-02-26 - 0.00 0.00 113865.37 定向增发机构配售股份
2018-01-26 2,016.00 1.30 0.83 88180.38 定向增发机构配售股份
2018-01-22 4,460.45 3.48 1.83 114980.24 定向增发机构配售股份
2018-01-09 4,460.45 2.91 1.83 90196.38 定向增发机构配售股份
2017-09-08 56,232.04 45.41 23.12 119431.86 定向增发机构配售股份
2017-09-04 81,007.07 54.52 33.30 94656.83 定向增发机构配售股份
2017-01-12 3,029.33 8.96 2.49 87831.95 定向增发机构配售股份
2016-03-29 5,519.06 17.94 11.03 19262.61 定向增发机构配售股份
2013-09-03 2,025.90 19.43 12.66 5574.30 首发原股东限售股份
2012-09-12 33.84 0.81 0.42 3800.10 首发原股东限售股份
2012-05-02 165.00 3.96 2.06 3833.94 首发原股东限售股份
2012-03-16 33.84 0.85 0.42 3998.94 首发原股东限售股份
2011-09-22 165.00 4.16 2.06 4032.78 首发原股东限售股份
2011-09-02 1,313.83 34.55 16.42 4197.78 首发原股东限售股份
2010-12-02 400.00 20.00 5.00 6000.00 首发机构配售股份
2010-09-02 1,600.00 100.00 20.00 6400.00 首发一般股份

前瞻产业研究院