*ST中润 (000506.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

财务摘要(单季度)(*ST中润)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年第一季度2023年第四季度2023年第三季度2023年第二季度2023年第一季度2022年第四季度2022年第三季度2022年第二季度2022年第一季度
单季度财务指标:
 单季度销售毛利率(%) -17.00-16.0024.00-7.00-12.0012.00-18.00-1.00-18.00
 单季度销售净利率(%) -73.00-67.00233.00-55.00-62.0073.00-75.00-40.00405.00
 单季度净资产收益率ROE(%) -4.00-6.0024.00-7.00-6.007.00-6.00-3.0052.00
 单季度总资产净利率ROA(%) -2.00-2.007.00-3.00-3.003.00-3.00-2.0015.00
单季度财务摘要:
 单季度营业总收入(元) 49,983,509.0065,867,173.0064,345,531.0083,286,051.0070,876,731.0068,835,394.0073,501,238.0071,602,147.0063,210,417.00
 单季度营业总成本(元) 84,780,296.0099,262,388.0087,200,176.00114,284,281.00116,973,537.0096,691,089.0098,494,516.0078,932,866.00113,468,487.00
 单季度营业收入(元) 49,983,509.0065,867,173.0064,345,531.0083,286,051.0070,876,731.0068,835,394.0073,501,238.0071,602,147.0063,210,417.00
 单季度营业利润(元) -34,815,546.00-38,811,078.00151,810,584.00-39,397,745.00-40,005,183.0062,409,044.00-55,083,447.00-18,614,560.00248,959,287.00
 单季度利润总额(元) -36,544,390.00-44,259,598.00149,725,882.00-49,126,528.00-40,624,027.0048,593,833.00-56,631,719.00-29,419,858.00255,793,212.00
 单季度净利润(元) -36,544,390.00-44,259,598.00149,725,882.00-45,483,206.00-43,690,062.0050,378,421.00-54,797,535.00-28,859,187.00256,122,368.00
 单季度归属母公司股东的净利润(元) -29,895,876.00-43,994,092.00155,629,584.00-43,720,133.00-37,898,030.0044,876,161.00-38,590,416.00-17,605,955.00264,317,413.00
 单季度经营活动产生的现金流量(元) -1,134,151.00-857,907.00-8,976,096.004,154,482.00-10,380,561.00-21,942,077.00-11,778,958.00-41,544,933.00-41,248,590.00
 单季度投资活动产生的现金流量(元) -5,087,208.00-329,006.00152,568.00-9,909,579.00-4,012.00-14,117,751.00-1,769,235.00138,561,304.00199,586,390.00
 单季度筹资活动产生的现金流量(元) 6,152,413.00-249,649.004,838,594.0011,142,200.007,099,027.0035,796,084.00-18,220,196.00-162,540,656.00-63,361,402.00
 单季度现金及现金等价物净增加(元) -177,817.00-744,885.00-4,155,869.006,153,716.00-2,510,072.002,229,413.00-31,704,207.00-65,454,754.0094,935,471.00

前瞻产业研究院