ST图为媒 (835817.OC)

+ 收藏

资产负债表(ST图为媒)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
流动资产:
 货币资金(元) 2,157.062,570.81862,529.35
 应收票据及应收账款(元) --736,222.71
 预付款项(元) --236,469.49
 应收利息(元) --
 其他应收款(元) --170,379.70
 流动资产合计(元) 2,157.062,570.812,005,601.25
非流动资产:
 固定资产(元) --54,566.77
 无形资产(元) 1,823,461.101,984,026.862,144,592.62
 递延所得税资产(元) --32,756.49
 非流动资产合计(元) 1,823,461.101,984,026.862,231,915.88
资产总计(元) 1,825,618.161,986,597.674,237,517.13
流动负债:
 应付票据及应付账款(元) 40,000.00140,000.00322,585.48
  其中:应付账款(元) 40,000.00140,000.00-
 预收款项(元) --1,968,971.53
 应付职工薪酬(元) 1,327.25137,136.88448,832.99
 应交税费(元) 30,572.7912,152.7926,243.78
 应付利息(元) --
 其他应付款(元) 2,041,788.071,740,608.07704,211.09
 流动负债合计(元) 2,113,688.112,029,897.743,470,844.87
非流动负债:
 预计负债(元) --20,000.00
 非流动负债合计(元) --20,000.00
负债合计(元) 2,113,688.112,029,897.743,490,844.87
所有者权益(或股东权益):
 实收资本或股本(元) 6,400,000.006,400,000.006,400,000.00
 资本公积(元) 99,643.0699,643.0682,258.79
 未分配利润(元) -6,787,713.01-6,542,943.13-5,735,586.53
 归属于母公司股东权益合计(元) -288,069.95-43,300.07746,672.26
 股东权益合计(元) -288,069.95-43,300.07746,672.26
负债和股东权益合计(元) 1,825,618.161,986,597.674,237,517.13
公告日期 2019-08-272019-04-222018-08-15
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院