ST汇金 (300368.SZ)

+ 收藏

ST汇金_2024年一季报资产负债表

2024年一季报  查看全部资产负债表>>  
上市前/上市后 上市后    
报表类型 合并报表    
流动资产:    
 货币资金(元) 84,690,638.62    
 应收票据及应收账款(元) 890,713,151.79    
 其中:应收票据(元) 35,084,401.43    
 其中:应收账款(元) 855,628,750.36    
 预付款项(元) 205,276,482.04    
 其他应收款(元) 190,919,526.24    
 存货(元) 150,155,196.03    
 合同资产(元) 1,438,553.96    
 一年内到期的非流动资产(元) 21,012,767.13    
 其他流动资产(元) 9,796,524.53    
 流动资产合计(元) 1,554,856,733.34    
非流动资产:    
 长期股权投资(元) 31,507,400.12    
 其他权益工具投资(元) 3,161,763.00    
 其他非流动金融资产(元) 105,283,357.63    
 投资性房地产(元) 1,422,055.61    
 固定资产(元) 110,562,406.73    
 使用权资产(元) 1,049,268.12    
 无形资产(元) 33,511,173.31    
 商誉(元) 106,895,337.32    
 长期待摊费用(元) 311,472.48    
 递延所得税资产(元) 68,272,136.64    
 其他非流动资产(元) 25,000.00    
 非流动资产合计(元) 462,001,370.96    
资产总计(元) 2,016,858,104.30    
流动负债:    
 短期借款(元) 108,419,106.73    
 应付票据及应付账款(元) 295,587,704.91    
 其中:应付票据(元) 88,300,910.16    
 其中:应付账款(元) 207,286,794.75    
 预收款项(元) 29,869.75    
 合同负债(元) 117,680,720.98    
 应付职工薪酬(元) 8,564,103.88    
 应交税费(元) 5,111,331.49    
 其他应付款(元) 762,873,881.87    
 一年内到期的非流动负债(元) 278,142,132.04    
 其他流动负债(元) 22,776,843.47    
 流动负债合计(元) 1,599,185,695.12    
非流动负债:    
 租赁负债(元) 224,259.39    
 长期应付款(元) 22,352,145.63    
 预计负债(元) 3,570,765.00    
 递延收益(元) 1,512,500.00    
 递延所得税负债(元) 21,092,670.74    
 非流动负债合计(元) 48,752,340.76    
负债合计(元) 1,647,938,035.88    
所有者权益(或股东权益):    
 实收资本或股本(元) 528,943,475.00    
 资本公积(元) 87,242,396.50    
 其他综合收益(元) -895,832.85    
 盈余公积(元) 37,166,316.30    
 未分配利润(元) -313,344,130.86    
 归属于母公司股东权益合计(元) 339,112,224.09    
 少数股东权益(元) 29,807,844.33    
 股东权益合计(元) 368,920,068.42    
负债和股东权益合计(元) 2,016,858,104.30    
公告日期 2024-04-27    
审计意见(境内)    
原始财报文件下载 下载财报(PDF)    
相关报表 ST汇金_2024年一季报利润表 ST汇金_2024年一季报现金流量表

前瞻产业研究院