ST汇金 (300368.SZ)

+ 收藏

ST汇金_2022年中报资产负债表

2022年中报  查看全部资产负债表>>  
上市前/上市后 上市后    
报表类型 合并报表    
流动资产:    
 货币资金(元) 104,992,234.57    
 其中:交易性金融资产(元) 7,797,049.50    
 应收票据及应收账款(元) 1,619,367,061.67    
 其中:应收票据(元) 10,799,461.54    
 其中:应收账款(元) 1,608,567,600.13    
 预付款项(元) 298,304,597.26    
 其他应收款(元) 33,583,943.23    
 存货(元) 151,601,328.78    
 合同资产(元) 4,265,625.66    
 一年内到期的非流动资产(元) 454,747.92    
 其他流动资产(元) 9,639,564.15    
 流动资产合计(元) 2,244,943,994.43    
非流动资产:    
 长期应收款(元) 437,701.31    
 长期股权投资(元) 130,887,032.01    
 其他权益工具投资(元) 13,429,003.54    
 其他非流动金融资产(元) 75,848,630.00    
 投资性房地产(元) 4,145,017.51    
 固定资产(元) 249,585,774.83    
 在建工程(元) 2,488,662.49    
 使用权资产(元) 240,282,000.66    
 无形资产(元) 63,785,361.10    
 商誉(元) 550,967,799.25    
 长期待摊费用(元) 2,451,949.12    
 递延所得税资产(元) 50,248,979.82    
 其他非流动资产(元) 63,274,871.23    
 非流动资产合计(元) 1,447,832,782.87    
资产总计(元) 3,692,776,777.30    
流动负债:    
 短期借款(元) 442,542,918.62    
 应付票据及应付账款(元) 567,111,825.52    
 其中:应付票据(元) 242,406,551.59    
 其中:应付账款(元) 324,705,273.93    
 预收款项(元) 29,869.75    
 合同负债(元) 38,809,766.71    
 应付职工薪酬(元) 6,939,260.76    
 应交税费(元) 11,032,591.45    
 其他应付款(元) 859,846,716.65    
 一年内到期的非流动负债(元) 228,876,092.55    
 其他流动负债(元) 5,014,421.94    
 流动负债合计(元) 2,160,203,463.95    
非流动负债:    
 长期借款(元) 328,500,000.00    
 租赁负债(元) 131,062,166.86    
 长期应付款(元) 29,400,000.00    
 预计负债(元) 9,563,045.50    
 递延收益(元) 7,980,000.05    
 递延所得税负债(元) 25,347,524.48    
 其他非流动负债(元) 23,390,121.85    
 非流动负债合计(元) 555,242,858.74    
负债合计(元) 2,715,446,322.69    
所有者权益(或股东权益):    
 实收资本或股本(元) 531,943,475.00    
 资本公积(元) 121,908,110.32    
 减:库存股(元) 37,336,824.09    
 其他综合收益(元) 1,755,832.39    
 盈余公积(元) 37,949,800.59    
 未分配利润(元) 221,109,657.90    
 归属于母公司股东权益合计(元) 877,330,052.11    
 少数股东权益(元) 100,000,402.50    
 股东权益合计(元) 977,330,454.61    
负债和股东权益合计(元) 3,692,776,777.30    
公告日期 2022-08-26    
审计意见(境内)    
原始财报文件下载 下载财报(PDF)    
相关报表 ST汇金_2022年中报利润表 ST汇金_2022年中报现金流量表

前瞻产业研究院