*ST大晟 (600892.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

资产负债表(*ST大晟)

导出到EXCEL
报表日期选择
 • 常用日期查询
 • 自定义年度查询
  日期范围
  报告期
  报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年三季报2020年中报2020年一季报2019年年报2019年三季报2019年中报2019年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
流动资产:
 货币资金(元) 111,486,225.15114,677,896.47130,462,407.20142,176,205.0597,749,789.32106,107,038.7691,635,258.02
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(元) ------103,796,956.59
 其中:交易性金融资产(元) 25,010,673.17------
 应收票据及应收账款(元) 27,644,407.85103,380,379.0556,196,461.6347,893,289.83112,819,819.32120,893,327.39115,460,238.75
 其中:应收账款(元) 27,644,407.85103,380,379.0556,196,461.6347,893,289.83112,819,819.32120,893,327.39115,460,238.75
 预付款项(元) 16,707,499.8815,682,197.8319,114,307.5417,596,376.9063,647,598.2876,901,286.2569,726,766.73
 应收利息(元) -----
 其他应收款(元) 2,009,444.971,923,692.8014,806,661.5414,069,599.4654,082,799.1453,759,975.8664,877,900.69
 存货(元) 42,174,092.2936,513,715.0980,640,186.7880,640,186.78193,302,530.93193,302,530.93193,287,967.82
 其他流动资产(元) 20,499,910.3419,250,090.4220,161,445.9419,156,740.6820,480,888.0020,824,306.4759,100,059.69
 流动资产合计(元) 245,532,253.65291,427,971.66321,381,470.63321,532,398.70645,880,381.58675,585,422.25697,885,148.29
非流动资产:
 可供出售金融资产(元) ------2,683,445.00
 长期股权投资(元) ----127,975,200.13133,596,267.23140,587,517.43
 其他权益工具投资(元) 1,483,445.001,483,445.001,483,445.001,483,445.002,683,445.002,683,445.00-
 投资性房地产(元) 67,100,076.6167,841,176.0668,582,275.5169,323,374.9670,064,474.4170,805,573.8671,546,673.31
 固定资产(元) 2,701,674.601,660,184.231,875,629.532,110,008.052,158,593.572,489,601.672,766,077.45
 在建工程(元) ----176,000.00--
 无形资产(元) 400,156.64405,644.41413,468.89421,293.372,482,508.994,543,724.516,783,639.92
 商誉(元) 248,878,192.70248,878,192.70248,878,192.70248,878,192.70386,905,780.52386,905,780.52386,805,682.35
 长期待摊费用(元) 162,253.28226,283.331,743,811.552,366,666.473,018,975.173,307,931.394,387,849.66
 递延所得税资产(元) 7,171,488.357,192,784.777,175,830.527,168,624.9218,936,261.8118,960,142.9316,534,417.34
 非流动资产合计(元) 327,897,287.18327,687,710.50330,152,653.70331,751,605.47614,401,239.60623,292,467.11632,095,302.46
资产总计(元) 573,429,540.83619,115,682.16651,534,124.33653,284,004.171,260,281,621.181,298,877,889.361,329,980,450.75
流动负债:
 短期借款(元) -10,014,500.0010,016,312.5010,019,937.5010,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00
 应付票据及应付账款(元) 48,996,874.2248,542,093.493,817,571.3523,912,318.1223,858,176.0223,902,145.1623,911,330.07
 其中:应付账款(元) 48,996,874.2248,542,093.493,817,571.3523,912,318.1223,858,176.0223,902,145.16-
 预收款项(元) 131,979.47-93,730,641.0193,329,304.5462,558,067.8663,334,099.5166,321,681.90
 合同负债(元) 65,962,013.3057,068,654.12-----
 应付职工薪酬(元) 12,062,503.4611,218,402.2226,695,232.9836,359,142.8711,594,599.789,694,737.0621,285,998.78
 应交税费(元) 3,072,516.223,714,202.2714,715,436.4712,535,448.895,368,615.684,501,566.8624,693,640.60
 应付利息(元) -----
 应付股利(元) --5,458,660.085,458,660.08---
 其他应付款(元) 6,205,991.457,352,131.1930,834,962.8330,089,956.7196,285,097.1376,296,518.0975,701,365.00
 一年内到期的非流动负债(元) 40,201,492.9060,270,572.6260,301,652.3440,301,652.1940,249,493.6120,436,165.2620,261,201.60
 其他流动负债(元) 513,610.0910,009,718.899,756,620.299,657,103.719,052,604.658,356,281.667,793,253.08
 流动负债合计(元) 177,146,981.11208,190,274.80255,327,089.85261,663,524.61259,238,113.07246,863,180.27279,968,471.03
非流动负债:
 长期借款(元) 80,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00150,000,000.00150,000,000.00
 递延收益(元) 74,327.0074,327.0074,327.0074,327.0074,327.0074,327.0074,327.00
 递延所得税负债(元) ----26,243,831.6826,538,424.1926,855,354.20
 其他非流动负债(元) ---5,746.53373,128.09378,874.47746,256.09
 非流动负债合计(元) 80,074,327.00100,074,327.00100,074,327.00120,080,073.53146,691,286.77176,991,625.66177,675,937.29
负债合计(元) 257,221,308.11308,264,601.80355,401,416.85381,743,598.14405,929,399.84423,854,805.93457,644,408.32
所有者权益(或股东权益):
 实收资本或股本(元) 559,464,188.00559,464,188.00559,464,188.00559,464,188.00559,464,188.00559,464,188.00559,464,188.00
 资本公积(元) 1,127,546,332.301,135,692,472.431,135,692,472.431,135,692,472.431,135,656,705.211,159,724,882.471,158,193,916.43
 其他综合收益(元) -612,000.00-612,000.00-612,000.00-612,000.00---
 盈余公积(元) 8,589,664.188,589,664.188,589,664.188,589,664.188,589,664.188,589,664.188,589,664.18
 未分配利润(元) -1,411,714,858.40-1,415,845,144.27-1,424,241,172.00-1,450,818,866.43-878,212,626.33-894,272,409.45-892,946,668.21
 归属于母公司股东权益合计(元) 283,273,326.08287,289,180.34278,893,152.61252,315,458.18825,497,931.06833,506,325.20833,301,100.40
 少数股东权益(元) 32,934,906.6423,561,900.0217,239,554.8719,224,947.8528,854,290.2841,516,758.2339,034,942.03
 股东权益合计(元) 316,208,232.72310,851,080.36296,132,707.48271,540,406.03854,352,221.34875,023,083.43872,336,042.43
负债和股东权益合计(元) 573,429,540.83619,115,682.16651,534,124.33653,284,004.171,260,281,621.181,298,877,889.361,329,980,450.75
公告日期 2020-10-302020-07-302020-04-292020-04-292019-10-302019-08-302019-04-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院