ST东时 (603377.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

主营构成(按行业)(ST东时)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年年报2022年年报
营业收入(元)
 代理服务行业(元) 129,216.99307,536.42
 驾驶培训行业(元) 964,337,520.83930,614,561.84
 零售行业(元) 34,723,256.5818,551,070.29
 租赁业(元) 4,345,728.127,671,338.10
 其他(元) 14,791,165.4712,086,550.20
营业成本(元)
 代理服务行业(元) 28,225.6164,912.57
 驾驶培训行业(元) 533,791,321.24532,013,553.17
 零售行业(元) 103,592,691.6016,110,300.44
 租赁业(元) 3,156,296.246,646,903.01
 其他(元) 10,222,104.128,573,558.88
毛利(元)
 代理服务行业(元) 100,991.38242,623.85
 驾驶培训行业(元) 430,546,199.59398,601,008.67
 零售行业(元) -68,869,435.022,440,769.85
 租赁业(元) 1,189,431.881,024,435.09
 其他(元) 4,569,061.353,512,991.32
毛利率(%)
 代理服务行业(%) 78.1678.89
 驾驶培训行业(%) 44.6542.83
 零售行业(%) -198.3413.16
 租赁业(%) 27.3713.35
 其他(%) 30.8929.07
收入构成(%)
 代理服务行业(%) 0.010.03
 驾驶培训行业(%) 94.7096.02
 零售行业(%) 3.411.91
 租赁业(%) 0.430.79
 其他(%) 1.451.25
毛利构成(%)
 代理服务行业(%) 0.030.06
 驾驶培训行业(%) 117.1498.22
 零售行业(%) -18.740.60
 租赁业(%) 0.320.25
 其他(%) 1.240.87

前瞻产业研究院