*ST天圣 (002872.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

利润表(*ST天圣)

导出到EXCEL
报表日期选择
 • 常用日期查询
 • 自定义年度查询
  日期范围
  报告期
  报告类型
关 闭
完整财报对比
2020年中报2020年一季报2019年年报2019年三季报2019年中报2019年一季报2018年年报2018年三季报2018年中报2018年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、营业总收入(元) 609,742,876.06292,060,015.821,678,052,466.531,266,419,771.74877,452,831.33474,746,180.042,171,439,923.461,678,529,528.641,188,634,387.57621,078,286.32
 营业收入(元) 609,742,876.06292,060,015.821,678,052,466.531,266,419,771.74877,452,831.33474,746,180.042,171,439,923.461,678,529,528.641,188,634,387.57621,078,286.32
二、营业总成本(元) 686,233,701.08318,044,818.311,854,814,966.601,354,794,930.32875,474,752.26461,609,196.042,059,437,349.811,561,054,042.131,091,028,584.94565,719,736.00
 营业成本(元) 428,725,085.01202,763,640.311,206,047,030.69928,970,831.66627,938,559.22345,464,286.571,548,583,694.271,225,680,232.69863,335,989.46457,842,922.48
 研发费用(元) 9,730,479.344,029,596.0636,286,833.9321,183,705.3615,103,539.515,615,898.0239,782,371.6732,787,013.21--
 营业税金及附加(元) -2,351,560.3916,816,972.7313,029,573.529,137,603.463,962,822.6417,311,648.9913,246,928.249,333,108.443,137,934.61
 销售费用(元) 148,195,720.3366,386,934.03410,144,069.89254,940,714.92124,983,046.5462,851,874.85273,599,135.64165,435,348.7697,413,377.1242,691,461.78
 管理费用(元) 72,915,793.0132,173,088.46148,049,682.99102,309,328.9669,835,300.0332,246,152.36126,682,417.8184,094,911.7583,279,476.0138,580,418.72
 财务费用(元) 20,044,696.9110,339,999.0637,470,376.3729,889,067.8322,063,844.3811,134,223.7340,230,915.2730,029,629.4721,343,098.7911,729,134.59
 其中:利息费用(元) 21,129,649.0110,462,852.8337,649,737.0429,843,670.2321,508,939.8910,007,311.8642,182,374.6232,684,464.62--
 其中:利息收入(元) 1,511,822.66853,113.461,827,537.101,211,632.40813,918.81321,994.042,015,537.171,675,549.22--
三、其他经营收益
 加:公允价值变动收益(元) -1,188,000.00-846,000.001,811,976.0059,629.1435,109.00-----
 加:投资收益(元) -451,539.32355,015.938,108,419.01120,000.00120,000.00-1,219,800.001,219,800.001,219,800.00590,484.93
 汇兑收益(元) -----238.1529,346.81----
 资产处置收益(元) 610,608.42-8,393.442,803,721.993,014,068.492,754,156.63-62,546.842,002,100.002,023,401.91--
 资产减值损失(元) ---4,055,803.095,974,337.92-13,247,166.169,779,978.0116,323,535.1211,737,863.82
 信用减值损失(元) ---415,904.98438,521.20333,937.87----
 其他收益(元) 23,804,872.3519,028,747.8737,461,699.6825,481,660.036,163,800.073,405,119.9548,310,911.6944,387,710.2732,472,068.2922,380,843.13
四、营业利润(元) -69,420,535.47-8,291,467.56-220,521,550.23-59,699,800.9211,050,906.6216,508,903.92163,535,385.34165,106,398.69131,297,670.9278,329,878.38
 加:营业外收入(元) 287,454.1893,754.311,723,115.66734,484.28497,711.87193,549.09350,024.74494,313.16595,020.10222,847.05
 减:营业外支出(元) 1,372,543.38617,122.6610,838,474.792,346,396.211,740,253.811,563,345.9124,031,558.102,377,127.611,507,623.06395,925.57
五、利润总额(元) -70,505,624.67-8,814,835.91-229,636,909.36-61,311,712.859,808,364.6815,139,107.10139,853,851.98163,223,584.24130,385,067.9678,156,799.86
 减:所得税费用(元) 4,062,224.491,038,495.66-10,697,831.90-419,777.252,223,568.764,069,700.6722,346,978.7317,970,795.1922,475,440.4110,696,686.14
六、净利润(元) -74,567,849.16-9,853,331.57-218,939,077.46-60,891,935.607,584,795.9211,069,406.43117,506,873.25145,252,789.05107,909,627.5567,460,113.72
(一)按经营持续性分类
 持续经营净利润(元) -74,567,849.16-9,853,331.57-218,939,077.46-60,891,935.607,584,795.9211,069,406.43117,506,873.25145,252,789.05107,909,627.55-
(二)按所有权归属分类
 归属于母公司股东的净利润(元) -68,491,029.81-8,586,532.25-222,852,634.62-63,834,168.985,685,218.5110,430,895.96110,746,222.96144,949,417.25109,518,026.5166,221,503.20
 少数股东损益(元) -6,076,819.35-1,266,799.323,913,557.162,942,233.381,899,577.41638,510.476,760,650.29303,371.80-1,608,398.961,238,610.52
 扣除非经常性损益后的净利润(元) -72,728,905.06-9,955,582.51-252,630,492.72-78,930,664.7216,627.579,455,815.14105,896,044.18122,622,421.3591,475,398.6555,900,979.80
七、每股收益
 一、基本每股收益(元) -0.22-0.03-0.70-0.200.020.030.350.460.340.31
 二、稀释每股收益(元) -0.22-0.03-0.70-0.200.020.030.350.460.340.31
八、其他综合收益(元) -----104,931.84-476,433.43-432,498.97-345,242.56102,657.54
 归属于母公司股东的其他综合收益(元) -----104,931.84-476,433.43-432,498.97-345,242.56102,657.54
九、综合收益总额(元) -74,567,849.16-9,853,331.57-218,939,077.46-60,891,935.607,584,795.9211,174,338.27117,030,439.82144,820,290.08107,564,384.9967,562,771.26
 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) -68,491,029.81-8,586,532.25-222,852,634.62-63,834,168.985,685,218.5110,535,827.80110,269,789.53144,516,918.28109,172,783.9566,324,160.74
 归属于少数股东的综合收益总额(元) -6,076,819.35-1,266,799.323,913,557.162,942,233.381,899,577.41638,510.476,760,650.29303,371.80-1,608,398.961,238,610.52
公告日期 2020-08-262020-04-282020-04-282019-10-292019-08-272019-04-262019-04-262018-10-302018-08-302018-04-27
审计意见(境内) 保留意见无法(拒绝)表示意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院