ST佳沃 (300268.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

分红记录(ST佳沃)

2023中报2023年报2022中报2022年报2021中报2021年报2020中报2020年报2019中报2019年报2018中报2018年报2017中报2017年报2016中报
方案进度 董事会决议通过股东大会决议通过董事会决议通过股东大会决议通过董事会决议通过股东大会决议通过董事会决议通过股东大会决议通过董事会决议通过股东大会决议通过董事会决议通过股东大会决议通过董事会决议通过股东大会决议通过董事会决议通过
分红送转
送股比例 ---------------
转增比例 ---------------
每股派息(税前)(元) ---------------
每股派息(税后)(元) ---------------
股息率(%) ---------------
股权登记日 ---------------
派息日 ---------------
红股上市交易日 ---------------
分红对象 ---------------
股本基准日期 ---------------
基准股本(股) ---------------
预案公告日 2023-08-312024-03-132022-08-272023-04-072021-08-302022-04-082020-08-282021-04-282019-08-302020-04-212018-08-242019-04-262017-08-252018-04-262016-08-20
股东大会公告日 -2024-04-02-2023-04-27-2022-05-05-2021-06-11-2020-05-13-2019-06-11-2018-06-26-
实施公告日 ---------------
预披露公告日 ---------------

前瞻产业研究院