*ST中科 (002290.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

财务摘要(报告期)(*ST中科)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年一季报2018年年报2018年三季报2018年中报2018年一季报2017年年报2017年三季报2017年中报2017年一季报
每股指标:
 每股收益 - 基本(元) 0.020.260.320.210.080.010.180.130.05
 每股收益 - 稀释(元) 0.020.260.320.210.080.010.180.130.05
 每股收益 - 期末股本摊薄(元) 0.020.260.320.210.080.010.180.130.05
 每股净资产BPS(元) 5.145.125.185.075.064.985.155.095.02
 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27-0.35-0.23-1.660.22-4.17-5.03-3.33-0.86
 每股营业收入(元) 1.717.155.133.421.575.904.192.641.22
关键比率:
 净资产收益率 - 摊薄(%) 0.375.066.204.141.630.203.512.451.01
 净资产收益率 - 加权(%) 0.375.146.314.141.640.203.572.491.02
 净资产收益率 - 平均(%) 0.375.136.324.171.640.203.572.491.02
 净资产收益率 - 扣除(%) 0.113.515.023.611.40-1.582.921.980.81
 总资产净利率 - 平均(%) 0.141.902.351.470.630.091.681.240.59
 总资产报酬率ROA(%) 0.383.673.192.091.160.992.661.550.89
 投入资本回报率ROIC(%) 0.172.442.481.610.680.101.801.330.68
 销售毛利率(%) 15.9414.8115.8416.5917.7518.5118.5118.9919.06
 销售净利率(%) 1.103.626.266.145.250.174.304.734.19
 资产负债率(%) 62.6063.2863.0666.4960.1462.6661.6157.9445.11
 资产周转率(倍) 0.120.520.370.240.120.550.390.260.14
 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 76.1157.8665.6065.3894.1355.7567.3364.5359.55
 营业利润同比增长率(%) -86.54407.6280.2875.2888.58-32.85101.5369.9292.44
 营业收入同比增长率(%) 9.2121.1422.1729.3629.0036.3041.6437.8030.53
 利润总额同比增长率(%) -86.08409.4279.8874.1262.52-45.2666.0549.9181.72
 归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -77.142,549.9277.8967.7461.71-91.5260.6153.2373.53
 扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -92.23328.3473.2181.8774.18-186.1361.1739.5165.35
 总资产同比增长率(%) 8.174.514.5824.9138.8965.5670.9898.3253.01
 总负债同比增长率(%) 12.595.547.0543.3385.17170.70187.05163.3465.01
 净资产同比增长率(%) 1.492.790.62-0.470.860.233.6947.9944.38
利润表摘要:
 营业总收入(元) 415,813,866.511,734,274,869.501,243,937,126.74829,054,257.43380,753,231.731,431,589,639.381,018,163,929.78640,876,708.65295,152,421.09
 营业总成本(元) 416,168,288.031,661,134,986.881,167,272,759.88776,074,610.01359,231,153.551,436,954,746.69974,022,832.92613,023,844.39282,744,095.21
 营业收入(元) 415,813,866.511,734,274,869.501,243,937,126.74829,054,257.43380,753,231.731,431,589,639.381,018,163,929.78640,876,708.65295,152,421.09
 营业利润(元) 3,448,548.8595,877,819.9895,326,191.2260,980,890.4125,617,020.6618,887,552.2052,877,358.4434,791,647.7113,584,029.08
 利润总额(元) 3,462,782.6496,820,075.4594,974,825.3460,578,575.1124,877,378.6919,006,031.7352,797,867.1634,792,144.9215,306,942.69
 净利润(元) 4,566,791.8462,835,914.7477,920,487.9450,883,047.6519,977,954.212,371,237.7643,802,290.3730,334,515.3312,354,088.22
 归属母公司股东的净利润(元) 4,566,791.8462,835,914.7477,920,487.9450,883,047.6519,977,954.212,371,237.7643,802,290.3730,334,515.3312,354,088.22
 非经常性损益(元) 3,227,676.4319,306,908.1914,780,778.316,435,751.252,751,487.8021,434,093.517,349,435.465,895,314.092,463,824.29
 归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元) 1,339,115.4143,529,006.5563,139,709.6344,447,296.4017,226,466.41-19,062,855.7536,452,854.9124,439,201.249,890,263.93
资产负债表摘要:
 流动资产(元) 3,022,539,093.393,068,511,695.293,064,436,413.843,328,613,232.242,732,162,930.082,886,054,052.082,771,378,656.602,463,315,145.241,750,490,369.00
 固定资产(元) 224,326,488.65231,430,180.70244,604,794.12238,828,851.58245,885,099.70251,677,465.98241,729,875.91240,347,872.37232,602,801.28
 资产总计(元) 3,332,492,501.383,381,619,720.823,402,653,272.543,669,779,420.333,080,920,385.353,235,589,700.763,253,644,669.932,938,001,544.932,218,318,196.75
 流动负债(元) 2,072,566,578.992,107,550,946.422,105,188,325.642,389,474,361.511,242,517,388.161,407,287,105.571,142,068,849.47830,195,947.30982,830,561.85
 非流动负债(元) 13,490,645.9832,200,289.8340,511,889.1350,389,441.34610,266,993.55620,144,545.76862,409,817.29872,107,369.5017,769,833.88
 负债合计(元) 2,086,057,224.972,139,751,236.252,145,700,214.772,439,863,802.851,852,784,381.712,027,431,651.332,004,478,666.761,702,303,316.801,000,600,395.73
 股东权益(元) 1,246,435,276.411,241,868,484.571,256,953,057.771,229,915,617.481,228,136,003.641,208,158,049.431,249,166,003.171,235,698,228.131,217,717,801.02
 归属母公司股东的权益(元) 1,246,435,276.411,241,868,484.571,256,953,057.771,229,915,617.481,228,136,003.641,208,158,049.431,249,166,003.171,235,698,228.131,217,717,801.02
 资本公积(元) 775,676,287.26775,676,287.26775,676,287.26775,676,287.26775,676,287.26775,676,287.26775,253,188.39775,253,188.39775,253,188.39
 盈余公积(元) 43,820,454.3843,820,454.3843,820,454.3843,820,454.3843,820,454.3843,820,454.3843,820,454.3843,820,454.3843,820,454.38
 未分配利润(元) 184,226,204.77179,659,412.93194,743,986.13167,706,545.84165,926,932.00145,948,977.79187,380,030.40173,912,255.36155,931,828.25
现金流量表摘要:
 销售商品提供劳务收到的现金(元) 316,462,556.911,003,419,871.80816,080,505.70541,995,589.38358,415,001.44798,075,480.12685,552,366.68413,528,801.80175,777,709.69
 经营活动产生的现金净流量(元) 65,022,131.03-83,966,839.71-55,902,353.05-402,164,956.8752,392,459.47-1,011,611,478.95-1,220,678,671.99-807,938,630.24-209,164,782.44
 购建固定无形长期资产支付的现金(元) 3,506,766.4511,558,005.606,572,878.109,251,241.471,457,779.9235,980,899.2624,613,347.6420,206,788.384,730,426.27
 投资支付的现金(元) -----1,450,000.00---
 投资活动产生的现金净流量(元) 68,129,249.77-43,664,845.85108,645,366.395,870,878.78-17,922,214.55-67,391,076.02-58,122,567.6166,069,160.84-35,113,895.88
 取得借款收到的现金(元) -1,029,500,000.001,029,500,000.00780,000,000.0060,000,000.001,553,263,158.001,524,491,228.171,061,263,158.0080,000,000.00
 筹资活动产生的现金净流量(元) -67,243,065.4337,815,172.9887,979,967.48384,347,695.91-101,805,122.091,109,261,119.101,294,592,954.06958,357,950.47178,448,794.44
 现金及现金等价物净增加(元) 62,569,895.75-93,763,791.37148,144,450.94-9,844,688.16-72,746,577.9124,245,693.2711,708,720.37214,423,595.70-66,414,363.80
 期末现金及现金等价物余额(元) 346,410,535.97283,840,640.22525,748,882.53367,759,743.43304,857,853.68377,604,431.59365,067,458.69567,782,334.02286,944,374.52
 折旧与摊销(元) -30,037,016.90-15,131,313.52-28,988,308.57-14,074,266.48-
公告日期 2019-04-302019-04-302018-10-252018-08-222018-04-262018-04-262017-10-272017-08-282017-04-26
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院