GHW INTL (09933.HK)

+ 收藏

每股指标(报告期)(GHW INTL)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年中报2018年年报2018年中报
原始币种(元) 人民币人民币人民币
每股收益EPS基本(元) 0.020.100.08
每股收益EPSTTM(元) 3,361.441,076.191.07
每股净资产(元) 11,559.001,289.77-
每股经营现金净流量(元) -5,663.33286.97-
每股现金流量净额(元) 387.00-52.14-
每股营业收入(元) 103,919.2231,202.12-
每股净资产最新股本摊薄(元) 104.0388.99-
每股经营现金净流量TTM(元) -3,547.78286.970.74
每股现金流量净额TTM(元) -3,192.78-52.14-0.10

前瞻产业研究院