BENG SOON MACH (01987.HK)

+ 收藏

每股指标(报告期)(BENG SOON MACH)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报
原始币种(元) 新加坡元
每股收益EPS基本(元) 335.00
每股收益EPS稀释(元) 335.00
每股收益EPSTTM(元) 191,023.76
每股净资产(元) 1,843,152.18
每股经营现金净流量(元) 152,988.29
每股现金流量净额(元) -34,541.65
每股营业收入(元) 1,999,247.41
每股净资产最新股本摊薄(元) 3,133.36
每股经营现金净流量TTM(元) 152,988.29
每股现金流量净额TTM(元) -34,541.65

前瞻产业研究院