HMV数码中国 (08568.HK)

+ 收藏

利润表(HMV数码中国)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年一季报2018年年报2018年三季报2018年中报2018年一季报2017年年报2017年三季报2017年中报2017年一季报
起始日期 2019-01-012018-01-012018-01-012018-07-012018-07-012017-07-012017-07-012017-07-012017-07-01
截止日期 2019-03-312018-12-312018-09-302018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
报表年结日 123112311231063006300630063006300630
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市前上市前上市前上市前上市前上市前
原始币种 港元港元港元港元港元港元港元港元港元
营业收入计算(元) 30,948,000.00133,230,000.00101,136,000.00124,934,000.0070,410,000.00608,251,000.00392,997,000.00264,144,000.00136,252,000.00
销售成本(元) -13,448,000.00-54,833,000.00-39,594,000.00-95,021,000.00-40,730,000.00-291,235,000.00-254,180,000.00-184,451,000.00-86,638,000.00
毛利计算(元) 17,500,000.0078,397,000.0061,542,000.0029,913,000.0029,680,000.00317,016,000.00138,817,000.0079,693,000.0049,614,000.00
其他收入(元) 458,000.00-177,145,000.00-169,461,000.009,398,000.007,873,000.0040,213,000.005,401,000.004,267,000.001,998,000.00
销售及分销成本(元) -17,054,000.00-76,943,000.00-59,773,000.00-51,847,000.00-25,840,000.00-101,299,000.00-68,011,000.00-53,945,000.00-25,585,000.00
行政开支(元) ----89,907,000.00-23,662,000.00-291,129,000.00-97,194,000.00-53,537,000.00-26,167,000.00
资产减值损失(元) -315,000.00-39,893,000.00-------
重估盈余(元) ---26,550,000.00-222,000.0084,576,000.0016,917,000.0013,617,000.004,199,000.00
出售资产之溢利(元) ------6,705,000.00---
经营溢利计算(元) 589,000.00-215,584,000.00-167,692,000.00-75,893,000.00-12,171,000.0042,672,000.00-4,070,000.00-9,905,000.004,059,000.00
应占联营公司溢利(元) -1,171,000.00-21,704,000.00-11,752,000.00315,000.00892,000.00886,000.00759,000.00679,000.00472,000.00
应占合营公司溢利(元) --1,174,000.00-1,174,000.00---2,000.00---
财务成本(元) -35,000.00---22,097,000.00-7,613,000.00-41,809,000.00-11,279,000.00-5,088,000.00-2,084,000.00
税前利润(元) -617,000.00-238,462,000.00-180,618,000.00-97,675,000.00-18,892,000.001,747,000.00-14,590,000.00-14,314,000.002,447,000.00
所得税(元) -791,000.00-5,830,000.00-3,810,000.00409,000.00210,000.004,316,000.00731,000.00521,000.00311,000.00
影响净利润的其他项目(元) -1,582,000.00-11,635,000.00-7,616,000.00818,000.00420,000.008,632,000.001,462,000.001,042,000.00622,000.00
净利润(元) -1,408,000.00-244,267,000.00-184,424,000.00-97,266,000.00-18,682,000.006,063,000.00-13,859,000.00-13,793,000.002,758,000.00
 本公司拥有人应占净利润(元) -2,786,000.00-251,411,000.00-189,507,000.00-96,811,000.00-18,806,000.006,372,000.00-16,267,000.00-15,812,000.001,848,000.00
 非控股权益应占净利润(元) 1,378,000.007,144,000.005,083,000.00-455,000.00124,000.00-309,000.002,408,000.002,019,000.00910,000.00
每股收益
 基本每股收益(元) -0.01-0.57-0.43-0.01-----
 稀释每股收益(元) -0.01-0.57-0.43-0.01-----
其他全面收益(元) -3,616,000.00-17,187,000.00-7,603,000.00-36,381,000.00-34,132,000.00-113,800,000.00-33,513,000.00-17,320,000.00-5,438,000.00
全面收益总额(元) -5,024,000.00-261,454,000.00-192,027,000.00-133,647,000.00-52,814,000.00-107,737,000.00-47,372,000.00-31,113,000.00-2,680,000.00
 本公司拥有人应占全面收益总额(元) -6,402,000.00-268,598,000.00-197,110,000.00-133,192,000.00-52,938,000.00-107,428,000.00-49,780,000.00-33,132,000.00-3,590,000.00
 非控股权益应占全面收益总额(元) 1,378,000.007,144,000.005,083,000.00-455,000.00124,000.00-309,000.002,408,000.002,019,000.00910,000.00
公告日期 2019-05-102019-03-282018-11-092019-02-132018-11-122018-09-282018-05-112018-02-092017-11-15
会计准则 香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则香港会计准则
审计意见 ---------
核数师 ---------
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院