ST汇金 (300368.SZ)

+ 收藏

ST汇金_2023年一季报资产负债表

2023年一季报  查看全部资产负债表>>  
上市前/上市后 上市后    
报表类型 合并报表    
流动资产:    
 货币资金(元) 150,608,697.22    
 其中:交易性金融资产(元) 15,120,926.00    
 应收票据及应收账款(元) 1,100,195,820.23    
 其中:应收票据(元) 56,240.00    
 其中:应收账款(元) 1,100,139,580.23    
 预付款项(元) 226,977,786.75    
 其他应收款(元) 40,989,709.78    
 存货(元) 180,012,799.46    
 合同资产(元) 2,225,435.69    
 其他流动资产(元) 10,278,757.06    
 流动资产合计(元) 1,749,355,587.94    
非流动资产:    
 长期股权投资(元) 65,166,445.76    
 其他权益工具投资(元) 10,204,923.87    
 其他非流动金融资产(元) 113,632,278.91    
 投资性房地产(元) 3,851,387.65    
 固定资产(元) 232,495,700.11    
 在建工程(元) 2,761,063.71    
 使用权资产(元) 218,070,934.71    
 无形资产(元) 48,499,732.93    
 商誉(元) 434,696,350.07    
 长期待摊费用(元) 2,095,307.60    
 递延所得税资产(元) 72,661,808.82    
 其他非流动资产(元) 114,232,839.13    
 非流动资产合计(元) 1,318,368,773.27    
资产总计(元) 3,067,724,361.21    
流动负债:    
 短期借款(元) 422,546,598.41    
 应付票据及应付账款(元) 367,132,389.26    
 其中:应付票据(元) 78,432,212.00    
 其中:应付账款(元) 288,700,177.26    
 合同负债(元) 155,958,926.94    
 应付职工薪酬(元) 10,141,734.20    
 应交税费(元) 4,275,469.33    
 其他应付款(元) 691,442,021.36    
 一年内到期的非流动负债(元) 149,064,389.45    
 其他流动负债(元) 26,554,343.41    
 流动负债合计(元) 1,827,115,872.36    
非流动负债:    
 长期借款(元) 310,750,000.00    
 租赁负债(元) 170,758,781.40    
 长期应付款(元) 29,400,000.00    
 预计负债(元) 5,604,702.50    
 递延收益(元) 7,612,500.08    
 递延所得税负债(元) 26,920,210.91    
 其他非流动负债(元) 13,644,238.14    
 非流动负债合计(元) 564,690,433.03    
负债合计(元) 2,391,806,305.39    
所有者权益(或股东权益):    
 实收资本或股本(元) 531,943,475.00    
 资本公积(元) 121,579,220.59    
 减:库存股(元) 37,336,824.09    
 其他综合收益(元) -1,340,146.54    
 盈余公积(元) 37,166,316.30    
 未分配利润(元) -47,033,472.59    
 归属于母公司股东权益合计(元) 604,978,568.67    
 少数股东权益(元) 70,939,487.15    
 股东权益合计(元) 675,918,055.82    
负债和股东权益合计(元) 3,067,724,361.21    
公告日期 2023-04-27    
审计意见(境内)    
原始财报文件下载 下载财报(PDF)    
相关报表 ST汇金_2023年一季报利润表 ST汇金_2023年一季报现金流量表

前瞻产业研究院