*ST天圣 (002872.SZ)

+ 收藏

*ST天圣_2019年一季报资产负债表

2019年一季报  查看全部资产负债表>>  
上市前/上市后 上市后    
报表类型 合并报表    
流动资产:    
 货币资金(元) 324,540,621.95    
 应收票据及应收账款(元) 874,104,214.65    
 其中:应收票据(元) 2,871,537.60    
 其中:应收账款(元) 871,232,677.05    
 预付款项(元) 40,243,535.02    
 其他应收款(元) 24,005,637.56    
 存货(元) 438,194,697.76    
 其他流动资产(元) 34,215,149.01    
 流动资产合计(元) 1,735,303,855.95    
非流动资产:    
 其他非流动金融资产(元) 9,081,473.22    
 投资性房地产(元) 2,873,163.83    
 固定资产(元) 1,299,410,293.10    
 在建工程(元) 819,390,052.26    
 生产性生物资产(元) 12,810,230.88    
 无形资产(元) 433,146,314.83    
 商誉(元) 18,458,027.74    
 长期待摊费用(元) 23,866,724.78    
 递延所得税资产(元) 40,746,317.74    
 其他非流动资产(元) 332,250,654.63    
 非流动资产合计(元) 2,992,033,253.01    
资产总计(元) 4,727,337,108.96    
流动负债:    
 短期借款(元) 658,700,000.00    
 应付票据及应付账款(元) 329,699,994.50    
 预收款项(元) 24,587,785.39    
 应付职工薪酬(元) 11,260,942.04    
 应交税费(元) 27,640,966.19    
 其他应付款(元) 152,992,286.41    
 流动负债合计(元) 1,204,881,974.53    
非流动负债:    
 长期借款(元) 14,000,000.00    
 长期应付款(元) 54,280,000.00    
 递延收益(元) 184,152,183.74    
 递延所得税负债(元) 1,017,724.70    
 非流动负债合计(元) 253,449,908.44    
负债合计(元) 1,458,331,882.97    
所有者权益(或股东权益):    
 实收资本或股本(元) 318,000,000.00    
 资本公积(元) 1,434,981,214.90    
 其他综合收益(元) 1,165,752.24    
 专项储备(元) 781,692.96    
 盈余公积(元) 109,478,564.07    
 未分配利润(元) 1,336,419,803.87    
 归属于母公司股东权益合计(元) 3,200,827,028.04    
 少数股东权益(元) 68,178,197.95    
 股东权益合计(元) 3,269,005,225.99    
负债和股东权益合计(元) 4,727,337,108.96    
公告日期 2019-04-26    
审计意见(境内)    
原始财报文件下载 下载财报(PDF)    
相关报表 *ST天圣_2019年一季报利润表 *ST天圣_2019年一季报现金流量表

前瞻产业研究院