*ST天圣 (002872.SZ)

+ 收藏

*ST天圣_2018年中报资产负债表

2018年中报  查看全部资产负债表>>  
上市前/上市后 上市后    
报表类型 合并报表    
流动资产:    
 货币资金(元) 478,966,892.63    
 应收票据及应收账款(元) 943,390,869.38    
 其中:应收票据(元) 1,478,431.00    
 其中:应收账款(元) 941,912,438.38    
 预付款项(元) 21,884,607.25    
 其他应收款(元) 73,559,340.46    
 存货(元) 493,205,839.88    
 其他流动资产(元) 25,945,998.69    
 流动资产合计(元) 2,036,953,548.29    
非流动资产:    
 可供出售金融资产(元) 9,112,366.20    
 投资性房地产(元) 3,049,299.77    
 固定资产(元) 1,257,119,182.64    
 在建工程(元) 874,805,353.42    
 生产性生物资产(元) 12,368,353.55    
 无形资产(元) 442,258,034.14    
 商誉(元) 16,733,356.49    
 长期待摊费用(元) 27,696,141.96    
 递延所得税资产(元) 40,445,087.16    
 其他非流动资产(元) 344,380,909.44    
 非流动资产合计(元) 3,027,968,084.77    
资产总计(元) 5,064,921,633.06    
流动负债:    
 短期借款(元) 851,900,000.00    
 应付票据及应付账款(元) 407,167,803.42    
 其中:应付票据(元) 95,701,331.99    
 其中:应付账款(元) 311,466,471.43    
 预收款项(元) 22,868,376.40    
 应付职工薪酬(元) 12,168,870.76    
 应交税费(元) 26,210,318.10    
 应付利息(元) 1,143,835.21    
 其他应付款(元) 179,311,512.16    
 流动负债合计(元) 1,500,770,716.05    
非流动负债:    
 长期借款(元) 14,000,000.00    
 长期应付款(元) 59,670,000.00    
 递延收益(元) 191,349,286.81    
 递延所得税负债(元) 210,354.93    
 非流动负债合计(元) 265,229,641.74    
负债合计(元) 1,766,000,357.79    
所有者权益(或股东权益):    
 实收资本或股本(元) 212,000,000.00    
 资本公积(元) 1,538,877,266.34    
 其他综合收益(元) 1,192,011.27    
 专项储备(元) 720,527.44    
 盈余公积(元) 99,261,576.72    
 未分配利润(元) 1,387,200,637.37    
 归属于母公司股东权益合计(元) 3,239,252,019.14    
 少数股东权益(元) 59,669,256.13    
 股东权益合计(元) 3,298,921,275.27    
负债和股东权益合计(元) 5,064,921,633.06    
公告日期 2018-08-30    
审计意见(境内)    
原始财报文件下载 下载财报(PDF)    
相关报表 *ST天圣_2018年中报利润表 *ST天圣_2018年中报现金流量表

前瞻产业研究院