*ST康得 (002450.SZ)

+ 收藏

*ST康得_2019年中报资产负债表

2019年中报  查看全部资产负债表>>  
上市前/上市后 上市后    
报表类型 合并报表    
流动资产:    
 货币资金(元) 14,207,018,705.17    
 应收票据及应收账款(元) 4,284,199,550.32    
 其中:应收票据(元) 30,712,615.99    
 其中:应收账款(元) 4,253,486,934.33    
 预付款项(元) 615,763,701.82    
 应收利息(元)    
 其他应收款(元) 395,246,994.38    
 存货(元) 524,315,476.82    
 其他流动资产(元) 32,901,634.69    
 流动资产合计(元) 21,691,640,006.86    
非流动资产:    
 长期股权投资(元) 11,159,032.96    
 其他非流动金融资产(元) 2,720,423,811.36    
 固定资产(元) 3,662,146,812.68    
 在建工程(元) 550,814,467.25    
 无形资产(元) 445,326,865.62    
 开发支出(元) 389,735.02    
 商誉(元) 5,327,356.62    
 长期待摊费用(元) 41,913,327.92    
 递延所得税资产(元) 156,364,224.89    
 其他非流动资产(元) 3,347,589,812.99    
 非流动资产合计(元) 10,941,455,447.31    
资产总计(元) 32,633,095,454.17    
流动负债:    
 短期借款(元) 5,404,701,392.35    
 应付票据及应付账款(元) 2,417,962,740.11    
 其中:应付票据(元) 575,814,158.63    
 其中:应付账款(元) 1,842,148,581.48    
 预收款项(元) 35,264,439.43    
 应付职工薪酬(元) 89,652,273.20    
 应交税费(元) 55,055,340.16    
 应付利息(元)    
 应付股利(元) 25,369,160.34    
 其他应付款(元) 251,101,968.53    
 一年内到期的非流动负债(元) 339,000,000.00    
 其他流动负债(元) 1,500,000,000.00    
 流动负债合计(元) 10,511,411,744.95    
非流动负债:    
 长期借款(元) 437,500,000.00    
 应付债券(元) 4,054,470,101.41    
 预计负债(元) 62,116,799.88    
 递延收益(元) 49,160,184.35    
 递延所得税负债(元) 22,247,230.83    
 非流动负债合计(元) 4,625,494,316.47    
负债合计(元) 15,136,906,061.42    
所有者权益(或股东权益):    
 实收资本或股本(元) 3,540,900,282.00    
 资本公积(元) 6,819,717,511.99    
 其他综合收益(元) 134,834,224.53    
 盈余公积(元) 830,159,316.37    
 未分配利润(元) 6,155,092,021.53    
 归属于母公司股东权益合计(元) 17,480,703,356.42    
 少数股东权益(元) 15,486,036.33    
 股东权益合计(元) 17,496,189,392.75    
负债和股东权益合计(元) 32,633,095,454.17    
公告日期 2019-08-31    
审计意见(境内)    
原始财报文件下载 下载财报(PDF)    
相关报表 *ST康得_2019年中报利润表 *ST康得_2019年中报现金流量表

前瞻产业研究院